Чужд език по професията

ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА

Спецификата на обучението по специализиран чужд език се състои в това да се изградят значими от практическа гледна точка знания, умения и отношения, чието овладяване и усвояване ще осъществи постигането на реална и в достатъчна степен комуникативна компетентност, която курсистът ще може да ползва в естествени житейски професионални ситуации. В този смисъл изграждането и овладяването на тази комуникативна компетентност трябва да се даде приоритет на умението “говорене”, което включва в себе си елементи и от останалите три умения.
Съдържанието на учебната програма по предмета Чужд език по професията – Английски език е насочено не само към разбирането на същността и значението на общуването като първична културна ситуация, но и към използването на езика като действено практическо съдържание и най-важно средство за вербална и невербална комуникация в процеса на професионална реализация в реални работни условия.

Заповядайте при нас и изберете това от което имате нужда в професионален и личен план!

Ние ще Ви помогнем да бъдете по-добри и успешни!