Учебни системи

Учебна система – Английски език


Fairyland – Начален етап

Fairyland е учебна система в четири части, предназначена за обучението по английски език в ранна възраст. Fairyland 1 предлага развиване на уменията слушане и говорене, а Fairyland 2, Fairyland 3 и Fairyland 4 предлагат развиване на четирите езикови умения – слушане, четене, говорене и писане. Fairyland Starter е вариант на Fairyland 1 с плавно и неусетно въвеждане на уменията четене и писане.

Всяко ниво на Fairyland може да бъде покрито в рамките на 60-90 учебни часа с възможност за повече часове при използването на Vocabulary & Grammar Practice, DVD, Puppet Theatre и включените в Interactive Whiteboard Software допълнителни учебни материали. Границата между предложения минимален и съответно максимален брой учебни часове е доста голяма, поради факта, че има възможност работните тетрадки да се ползват за работа в клас или предимно за домашна работа.

Access – Прогимназиален етап

Access е учебна система по английски език, разработена съобразно нуждите, възможностите и интересите на тийнейджърите. Серията предлага интегрирано развиване на четирите основни речеви умения: слушане, четене, говорене и писане, както и систематично развиване на знанията на учениците по граматика и лексика. Access следва принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Всяко ниво на Access може да бъде покрито в рамките на 90-120 учебни часа с възможност за повече учебни часове при използването на Grammar Book и включените в Interactive Whitеboard Software допълнителни учебни материали. Границата между предложения минимален и съответно максимален брой учебни часове е доста голяма, поради факта, че има възможност работните тетрадки да се ползват за работа в клас или предимно за домашна работа.

Upstream – Студенти и възрастни

Upstream e езикова система, разработена в съответствие със съвременната проблематика на методиката на чуждоезиковото обучение и подходяща за ученици от гимназиален етап, студенти и възрастни. Серията Upstream се състои от осем нива (Beginner A1+ – Proficiency C2), всяко от които предлага систематично развиване на четирите основни речеви умения – слушане, четене, говорене и писане.
Всяко ниво на Upstream може за бъде покрито в рамките на 120-150 учебни часа, с възможност за повече учебни часове при използване на DVD, DVD Activity Book и включените в Interactive Whieboard Software допълнителни учебни материали. (Upstream Beginner – Level B1+). Границата между предложения минимален и съответно максимален брой учебни часове е доста голяма, поради факта, че има възможност работните тетрадки да се ползват за работа в клас или предимно за домашна работа.

Upstream for Bulgaria – Учебник по английски език

Разработен е чрез съвременната проблематика на методиката на чуждоезиковото обучение и принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Съдържа теми, съобразени в максимална степен с интересите на съвременното поколение и предлага систематично развиване на четирите основни езикови умения на учениците – слушане, четене, говорене и писане, и осигурява задълбочени знания за езика като система – лексика и граматика.

Учебна система – Френски Език

Echo е метод за изучаване на френски език от малки и големи.

Echo А1
Всяка урочна единица има за цел адаптиране към някакъв контекст и ситуациите свързани с него. Набляга се на граматиката (спрежение на глаголи, особености свързани с различните видове местоимения, наречия и др.) Също така се обогатява речника (учащият се запознава с различни синоними, антоними и теми свързани с нашето ежедневие). Ето и най-голямото предимство- възможност за утвърждаване на писмените и комуникативни умения чрез различни диалози и текстове.
Echo А2
Тази книга предлага по-задълбочено изучаване на цялата граматика ( набляга се на многообразието на времената във френския език и техните особености, всички видове местоимения, наречия и изрази). Това ниво спомага за обогатяване на речника в сферата на работата, образование, администрация, политика, преса, както и усъвършенстване на писмените умения.
Учебника предлага писмени упражнения, редактиране на текстове, четене с разбиране. Накрая на всяка единица учащия се преминава тест за проверка на усвоените знания и умения.

Учебна система – Немски Език


Schritte A1.1
В тази първа книга ще научите как да представяте себе си , сред приятели и в бизнес среда. Ще усвоите умението да водите елементарни диалози в ресторант, на пазар, времето, на кино и т.н.

Граматиката обхваща:
местоимения ( лични, притежателни)
най-важните предлози
главни видове конструкции
минало време
основна падежна форма
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A1.2
Тази книга е продължение на А1.1 която извежда учащия до ниво А1 по европейската езикова рамка. В тази книга се разглеждат теми за спорта, пътуване и бизнес сделки.

Граматиката обхваща:
образуване на съществително име
минало несвършено време
предлози за време и място
притежателни местоимения
модални глаголи
заповедна фрома на глаголите
степенуване на прилагателни
глаголи с дателен падеж
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A2.1
В тази част на учебника се усвоява воденето на разговор на по-задълбочени теми с повече детайли.

Граматиката обхваща:
минало свършено време, делими и неделими глаголи
съществителни в родителен падеж
изявително наклонение на sollen
причастия за място
предложи с винителен и дателен падеж
възвратни глаголи
рекция на глаголите
минало свършено време на глаголите
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte A2.2
В тази част на учебника се усвоява воденето на разговор на по-задълбочени теми с повече детайли.

Граматиката обхваща:
страдателен залог
наклонение на глагола
склонение на прилагателното
сравнителна и превазходна степен на прилагателните
предлози
индиректни въпросителни изречения
преговор
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte B1.1

Тази книга дава възможност на учащите да говорят в нереално време ( ‘бих могъл’) както и да съставят сложни второстепенни изречения.

Граматиката обхваща:
родителен падеж
страдателен залог с модален глагол
предлози в родителен падеж
второстепенни изречения
инфинитив с zu
конюнктив ( изявително наклонение)
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.

Schritte B1.2
Тази книга започва подготовката за Zertifikat Deutsch като включва много преговорни упражнения и примерни тестове за изпита.

Граматиката обхваща:
бъдеще време
преговор с разширения на подчинени изречения
страдателен залог в минало свършено и минало несвършено време
преговор на склоненията на прилагателните
склонение на съществителното
Учебното помагало е съпътствано с компакт диск с всички диалози от учебника, които по-много лек начин представят материала и предразполагат учащия към лесно запаметяване на фразите.
За повече информация, може да се свържете с нас.

Учебна система – Испански Език


Nuevo Ven 1 (A1/A2)
Този учебник се състои от 15 урочни единици, които се разделят А1 ( 1-7 урок) и А2 ( 8-15 урок). Това е една изклюително комуникативна система, ориентирана към бързото напредване в езика. Темите в учебника са ежедневни и интересни ( хранене, облекло, времето, ежедневни ситуации). Усвояват се сегашно, бъдеще и минало време.
Текстовете в учебника са за историята, обичаите и културата на Испания и Латинска Америка.

Nuevo Ven 2 (B1/B1+)
Този учебник се състои от 15 урочни единици, които се разделят В1 ( 1-7 урок) и В1+ ( 8-15 урок).
В тази част на учебника се усвояват заповедни и условни форми на изразяване, изразяване на съмнения и желания, даване на съвети. Текстовете тук вече са откъси от художествени произведения и диалози на съвременна тематика. Разглеждат се правилата за пунктуация , ударения и непряка реч.

Nuevo Ven 3 (B2/B2+)

Тази трета част разглежда теми за околната среда, правосъдието и др.
Този учебник се състои от 12 урочни единици.

За повече информация, може да се свържете с нас.

Учебна система – Италиански Език

Progetto Italiano 1

Първа част А1
Курсистите се научават да се представят, да искат и получават информация, да описват предмети и хора, да се съгласяват и отхвърлят предложения.
Лексиката заложена в това първо ниво е свързана с ежедневни ситуации, хранене, представяне, човек и тяло, физически измерения на времето ( дата, час, година), семейство, пътуване Разглеждат се минало, сегашно и бъдеще време.

Втора част А2
Развиват се поставените теми в първата част на учебника. Допълва се лексиката с емоционални състояния, облекло, телевизия, ходене на пазар и даване на указания и съвети.

Progetto Italiano 2

Първа част В1

Учебната система е по-комуникативна и е насочена към усъвършенстване именно на тези умения, слушане с разбиране, четене с разбиране и водене на разговор.
Темите заложени в тази втора книга са на спортна, културна, историческа, икономическа и музикална тематика.
В този учебник се появява лексика свързана с гореспоменатите области: професии, терминология от финансовата сфера- банки, терминология от административната и бизнес среда- писане на писма, искане на информация и др.

За повече информация, може да се свържете с нас.

ЗАЯВЕТЕ КУРС ПРИ НАС!