Летера 99

Бъдете винаги информирани за всички новости около нас!
Езиков център "Летера 99" - Лидер в обучението и иновативните технологии!

Обучението по английски език

mlsalz

ОБУЧЕНИЕТО НА АНГЛИЙСКИ- ЗАБАВНО, ЛЕСНО, ИНТЕРЕСНО

Реализацията на младите хора през новия век е свързана с владеенето на чужди езици. Ето защо се налага въвеждането на ранното чуждоезиково обучение и у нас. То спомага за цялостното развитие на малките ученици, за обогатяване на общата им култура, за изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.

Всеизвестно е, че децата учат чужд език по-лесно от възрастните, но обучението им трябва да бъде съобразено с характерните особености на малчуганите от тази възрастова група – конкретно, предметно мислене, добра, но краткотрайна памет, неустойчивост на вниманието, невъзможност да се оперира с чисто абстрактни категории, неспособност да разграничават ясно реалния от въображаемия свят, ограничени социални и културни знания.

Съвременната психология доказва, че развитието на чуждоезиковите умения не става независимо от цялостното умствено развитие на детето. Ето защо в своята работа в обучението по английски език аз прилагам подхода „Учене чрез действие / Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който ученикът усвоява знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на действието. По този начин учителят помага за развитието интелекта на децата и в същото време развива езиковите им умения – слушане и говорене, четене и писане.

Основна причина за прилагането на подхода „учене чрез действие” е тази, че малките ученици учат чрез директния опит от петте си сетива. Този подход осъществява връзка между думи и действия, помага на децата да усвоят езика подсъзнантелно и да могат да го използват, за да комуникират. Имам наблюдения, че при прилагането на подхода учениците стават по-близки помежду си, така че той подобрява отношенията в класа. Чрез дейностите, които го обезпечават: рисуване, изрязване, моделиране, танцуване, пеене и др. се премахва стреса у учениците и се създава позитивно настроение у тях, което улеснява ученето.

Съществуват много различия в произношението между българския и английския език. Децата са добри имитатори и бързо усвояват модела за произношение, който им дава учителя. Голяма част от работата за усвояване произношението на английски език се извършва още при представянето на новите думи и структурни модели и при дейностите, свързани с упражняването им.

Използването на упражнения, в които само се тренира произношението на отделни звукове са скучни и неподходящи за децата от начална училищна възраст. По-подходящи за тази цел са песните и стихотворенията, игрите и дейностите, в които се задават прости въпроси и се дават отговорите им.

В последно време се оформя тенденцията песните, игрите, стихотворенията, римушките да влязат в класната стая. Все още обаче остава неразрешен въпроса дали когато им поверим централна роля в обучението, то ще достигне планираните цели и ще развие в максимана степен потенциала на децата.

Ако песните, игрите, стихотворенията и римушките се използват без да са подчинени на целите на урока, без да са съобразени с планираната тематика и трудност на езиковия материал, можем да превърнем децата в папагали и да убием присъщата им любознателност.

Много учители разделят урока на две части – едната , в която децата учат и друга, в която те се забавляват. Първата част е насочена към усвояване на нова лексика, езикови конструкции и граматика, а втората е предназначена за практикуване на езика с игри, песни, римушки, стихотворения и скороговорки. Как изглежда това през очите на детето? То просто сравнява двете части на урока и всичко в първата част му изглежда досадно и отегчителнао в сравнение с втората. Разделянето на урока на две части е резултат от осъзнаване на факта, че английския език трябва да бъде поднасян на серии от достижими стъпки, но в крайна сметка този подход е демотивиращ. Повечето от децата пасивно изчакват да дойде времето за игрите, песните,броилките и стихотворенията.Тогава какъв е правилният подход? Урокът трябва да се превърне в учене през цялото време и то в учене със забавление( learning + fun ). Ако правим така, че учениците да се натъкват на онези думи, структури и фрази, които сме подбрали, докато се забавляват, те сами ще пожелаят да открият значението и употребата на новия езиков материал. Това означава,че песните, стихотворенията, римушките и броилките не са само за отмора, а са и средство за овладяване на езика.

Когато се затвърдява новия езиков материал е необходимо детето да го повтори много пъти. Когато това става чрез различни песни стихотворения и игри, повторението не е досадно, а е забавно. Тогава малките ученици са емоционално ангажирани и не се уморяват.

За да се осигури положително отношение на децата към учебния процес, учителят трябва да ги доведе до усещането, че се справят и успяват. Ето защо е необходим внимателен подбор на песните, стихотворенията и броилките. Те не трябва да затрудняват децата, а да им доставят удоволствие.

Говорните умения могат да се развиват и с драматизации на кратки адаптирани приказки, в които често се повтаря един и същ израз или фраза. Те също са приятни за малките ученици и улесняват усвояването на езика.

Малко по-сложни са упражненията за съставяне на диалози, когато учениците са поставени в реална житейска ситуация. Целта им е да се приложат заучените кратки фрази, въпроси и отговори . Най-приятна за моите ученици е играта „Журналист”, в която един ученик интервюира друг. Така могат да се упражнят всички изучени до момента теми.Всички ученици получават удовлетворение от тази игра, защото могат да се изявят да покажат какво са научили. Важно е учителят да дава положителна оценка дори и на тези участници в играта, които са задали по-малко на брой и дълго повтаряни фрази. Когато получат похвала, дори и най-плахите получават самочувствие и удовлетворение. Те стават по-активни в овладяването на английския език.

Ролята на учителя е да поставя детето в ситуации, подобни на тази , при която то реди пъзел. Тогава неговото внимание е голямо, а котцентрацията – висока. Колкото повече се забавлява детето, колкото по-често изпитва усещане за откривателство на значими неща, толкова е по-голяма вероятността да запомни и възпроизвежда доброволно и непринудено новия езиков материал.