Интерактивни методи на обучение за деца и възрастни

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Езиков център Летера 99 предлага на вашето внимание нов метод на обучение.

Елате при нас и се запознайте с новия метод на интерактивно обучение!

Интерактивното обучение (от англ. interaction – взаимодействие) представлява обучение, основаващо се на взаимодействието на учениците с учебната среда, която служи като област, в която се усвоява опита.

Ученикът е пълноправен участник в учебния процес и неговия опит служи за основен източник на учебно знание. Педагогът (водещ) не дава готови знания, а подбужда участниците към самостоятелно търсене на решение. В сравнение с традиционното обучение при интерактивното обучение се променя взаимодействието между педагога и ученика: активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи. Педагогът се отказва от ролята си на своеобразен филтър, пропускащ определена учебна информация, а изпълнява функцията на помощник в работата и е един от източниците на информация.
Интерактивни технологии в обучението – това е такава организация на процеса на обучение, в която е невъзможно неучастието на ученика в колективния, взаимнодопълващия се, основан на взаимодействието между всички участници, процес на обучение.

Форми и методи на интерактивно обучение:

  • Работа по двойки
  • Ротационни (сменни) тройки
  • Аквариум
  • Въртележка

 • Броуновско движение
 • Работа в малки групи
 • Незавършено изречение
 • Мозъчна атака
 • Дърво с решения
 • Ролева (делова) игра
 • Заеми позиция
 • Дискусия
 • Дебати


Всеки учител може самостоятелно да създаде, да измисли нови форми на работа с класа. Често се използва в уроците работата по двойки, когато учениците се учат да задават един на друг въпроси и да отговарят на тях.

Същността на интерактивното обучение се състои в това, че учебния процес е организиран по такъв начин, че на практика всички ученици се оказват въвлечени в процеса на познанието, т.е. те имат възможност да разберат и обмислят това, което знаят и мислят. Съвместната дейност на учениците в процеса на обучението, при усвояване на учебния материал означава, че всеки внася своя индивидуален принос, и на практика има обмен на знания, идеи и т.н. Всичко това се случва в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, което позволява не само да се получава ново знание, но и да се развива познавателната дейност, превеждайки я в по-високи форми на сътрудничество.

Целесъобразността от прилагане на интерактивни форми на обучение се определя от задачите на урока и неговите цели. Целеполагането и постановката на учебните задачи създават условия и въможности за използване на някои форми на интерактивно обучение – обучение на основата на общуването и взаимодействието между учениците по време на уроците.

За да научите повече за този нов метод елате при нас и се възползвайте от нашите предложения!
Само сега интерактивното обучение по английски език при нас е на промоционални цени!